Etusivu » Esimiehen perehdyttäminen

Esimiehen työnopastus on esimiehen vastuulla

Jaa sivu:

Esimiehen tunnettava arvot, alaiset ja asiakkaat

Monien esimiestehtäviin palkattujen ja siirtyneiden omien kokemusten mukaan tehtävät aloitetaan liian vähin tiedoin ja taidoin. Esimiesten työnopastus ja perehdyttäminen voi organisaatiossa jäädä liian vähälle huomiolle vaikka yrityksessä olisikin käytössä perehdytys- ja työnopastussohjelma.

Työnopastusta ajatellen erityisen ”vaarallinen” tilanne on silloin, kun esimiesasemaan nousee henkilö oman työyhteisön sisältä. Tällöin oletetaan helposti, että hän tuntee ja tietää alaisensa, esimiehensä, yrityksen arvot ja käytännöt. Oletus on varsin usein väärä. Lisäksi esimieheksi nimitettävältä henkilöltä vaaditaan aivan toisenlaisia taitoja, tietoja ja valmiuksia kuin hänen aiemmassa tehtävässään. Myös työyhteisön sisäinen henkilökemia muuttuu uuden esimiehen myötä. 

Esimiehen on myös tunnettava organisaationsa asiakaskunta, sen tarpeet, vaatimukset ja asiakassopimukset vaikka hän ei olisikaan suoraan kontaktissa asiakkaiden kanssa.

Älä jätä esimiestä heitteille

Uuden esimiehen työnopastus ja perehdyttäminen ovat hänen esimiehensä vastuulla tulipa hän tehtäväänsä sitten taloon uutena tai nousi omasta yhteisöstä. ”Heitteille jätetty” uusi esimies voi sellaisena muodostua suureksi ongelmaksi niin alaisilleen, yrityksen menestykselle kuin esimiehilleenkin. Esimiehen työnopastusta ei siis kannata väheksyä.

”Kyllä työ tekijäänsä opettaa” on ihan hyvä vanha viisaus, mutta ainoana opastuksena työhön se ei riitä. Opastuksen on annettava vankka tieto- ja taitoperusta lisää oppimiselle. 

Työnopastuksen piiriin kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Esimerkiksi työkokonaisuus, sen osat ja vaiheet ovat asioita, joiden hallitsemiseen esimieheltä vaaditaan tietoa ja osaamista. Onnistunut työnopastus on sujuvan, tuottavan ja innovatiivisen tuloksen edellytys.

Työnopastusta laajemmin uusi esimies oppii tuntemaan työpaikkansa tavat, ihmiset, arvot ja myös sen mitä häneltä esimiehenä odotetaan, perehdyttämisprosessissa. Useinkaan esimiesasemaan tuleva henkilö ei hahmota kaikkia niitä johtamiseen tarvittavia henkisiä tehtäviä ja taitoja, joita työn menestyksellinen hoitaminen vaatii.

Esimies voi tuntea käytettävät koneet ja laitteet perinpohjin, mutta hänen on tunnettava lisäksi henkilöstöhallintoa, taloutta ja sisäistettävä tavoitteet, joihin koko organisaation toiminta tähtää. Ja toisaalta hän ei myöskään pärjää tehtävässään pelkin henkilöjohtamisen taidoin, hänet on opastettava myös käytännön tehtäviin.

Esimies on työnantajan edustaja

Enemmän tai vähemmän – esimies on aina pomo. Tähän asemaan hänet pitää myös opastaa ja perehdyttää.

Esimiesasemassa olevan on pystyttävä tekemään päätöksiä, hänellä on oltava aikaa alaisilleen ja hänen on oltava läsnä. Työnopastajan on hyvä korostaa, että esimiehen ensisijainen tehtävä on toimia johtavassa asemassaan niin, että se tukee organisaatiolle asetettuja tavoitteita. Se vaatii rohkeutta.

Esimiehellä on valtaa, mutta sen vastapariksi myös vastuuta. Hänet on opastettava huolehtimaan paitsi työyhteisön toiminnan sujuvuudesta myös työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Esimies on vastuussa monista työsuojelun asettamista velvoitteista. Hänen on nähtävä niin koneiden, laitteiden kuin työntekijöidensä aiheuttamat ongelmatilanteet ja pystyttävä ratkaisemaan ne.

Esimies on sitoutettava työhönsä. Hänet on syvällisesti opastettava siihen mitä ja miten hän työnsä tekee. Opastuksen ja perehdyttämisen yhteydessä hänen on saatava varmuus myös siitä mitä häneltä työssä odotetaan. Hänellä täytyy olla sisäinen malli työnsä pohjaksi. Siten hän pystyy luomaan myönteistä ilmapiiriä työyhteisöön.

Vieritukea työnopastukseen

Jotta uusi esimies saadaan ajetuksi sisään organisaatioon ja toimimaan yhdenmukaisesti muun johto-organisaation kanssa, on hänelle hyvä antaa monissa asioissa ns. vieritukea. Tätä myös monet esimiesasemaan siirtyneet ja palkatut ovat kokemustensa perusteella kaivanneet.

Esimiehen on tiedettävä miten esimerkiksi häirintätilanteissa toimitaan, kuinka menetellään onnettomuustilanteissa, miten laitteiden ja koneiden huolto ja hankinta on järjestetty ja miten työpaikan riskienkartoitus on tehty.

Jos mahdollista, uuden esimiehen on hyvä päästä seuraamaan edeltäjänsä toimimista tehtävässä. Tämän tarkoituksena ei pidä olla se, että uusi esimies muuttuu edeltäjänsä klooniksi, vaan se, että hän voi kriittisesti tarkastella miten asiat on tähän saakka tehty, ja pohtia voidaanko jotain tehdä paremmin.

Työnopastuksessa on muistettava, että se on jatkuva prosessi, jota kehitetään tarpeiden ja muutosten myötä. Tämä on tärkeää esimerkiksi työlainsäädännön muuttuessa ja kehittyessä jatkuvasti. Opastettava tarvitsee ajantasaiset tiedot esimerkiksi alaisten opetukseen ja ohjaukseen liittyvistä laeista, säännöistä ja määräyksistä. 

Suuret odotukset ja henkiset paineet

Esimiehen tehtävä ei ole helppo. Häneen kohdistuu usein kohtuuttoman suuria odotuksia ja näistä voi esimiehelle muodostua suuri henkinen taakka. Työnopastuksessa on kiinnitettävä huomio myös näihin psyykkisiin vaikutuksiin ja annettava eväitä niistä selviytymiseen.

Joku viisas on sanonut, että esimiehen rooli on epäinhimillinen. Tämä on lausuttu juuri häneen suunnattujen odotusten vuoksi. Esimiehen vastuualueet ovat laajoja, eivätkä alaiset aina ole kaikista edes tietoisia. Esimiehen on kyettävä olemaan uskottava niin omien esimiestensä kuin työntekijöidenkin silmissä. Hyvin itsensä tunteva esimies hallitsee tunteensa ja käyttäytymisensä hyvinkin erilaisissa tilanteissa.

Tähän liittyen työnopastuksen tehtävä on näyttää toimintamallit esimiehelle, hänen on tunnettava talon tavat sujuvan työnkulun takaamiseksi. Työtä aloittavalla esimiehellä on usein suuria odotuksia siitä mitä työ pitää sisällään. Nämä ennakko-odotukset on syytä käydä rehellisesti läpi ja kommentoida niitä asiallisesti. 

Työnopastuksen tavoitteena pitää olla motivoitunut, eteenpäin pyrkivä, voimakastahtoinen, taitava ja päämäärätietoinen esimies, joka ei anna takaiskujenkaan horjuttaa tehtävässä tarvittavaa optimismia.

Perehdytysjärjestelmä

Esimiehen, asiantuntijan ja ylemmän toimihenkilön perehdyttäminen ja työnopastus ei ole mikään nopeasti käytävä pikakurssi. Asioita on paljon ja niiden läpikäynti on tehtävä vaiheittain. Oletteko kiinnostuneita näkemään mitä kaikkea valmis asialistamme pitää sisällään?

Tarjoamme demon verkon yli teille sopivana ajankohtana, eikä se sido mihinkään.

Scroll to Top