Etusivu » Autonkuljettajan ja koneenkuljettajan perehdyttäminen

Autonkuljettajan ja koneenkuljettajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Kuljettajan työnopastus

Työpaikkana kuljetusyritykset, maansiirtoalan yritykset, kaupan alan yritykset, teollisuus, valtio, kunnat.

Muita ammattinimikkeitä mm. kuljettaja, kuorma-autonkuljettaja, jakeluautonkuljettaja, jäteautonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Autonkuljettajia on moneen lähtöön. Pelkkä autonkuljettaja ei vielä kerro paljonkaan työn todellisuudesta. Mutta kun ammattinimikkeeseen lisätään etuliitteitä, työn kuva selkeytyy.  On linja-autonkuljettaja, jakeluautonkuljettaja, taksinkuljettaja ja monen muun ajoneuvon kuljettajaa.

Kun puhutaan autonkuljettajasta, tarkoitetaan yleensä kuorma-auton tai jakeluauton (pakettiauton) kuljettajaa. Näiden autojen kuljettajien pääasiallinen tehtävä on kuljettaa tavaraa paikasta toiseen. Kuljetuskalusto voi olla hyvinkin erilaista, pienistä jakeluautoista hinausautoihin tai yhdistelmäajoneuvoihin.

Kaikki kuljettajat eivät työskentele maantieliikenteessä. Heitä työskentelee myös esimerkiksi maansiirtoyrityksissä, tehtaissa, satama- ja lentoterminaaleissa ja logistiikkakeskuksissa. Näissä kuljettajat käyttävät myös erilaisia koneita tavaroiden siirtämiseen ja voivat toimia myös ajojärjestelijöinä.

Ammattikuljettajan työ vaatii moninaisia taitoja. Pelkkä ajotaito ei riitä, sillä kuljettajan tehtävä on myös huolehtia ajoneuvonsa kunnosta ja suoriutua sen pienten ongelmien korjaamisesta. Usein kuljettaja joutuu myös käsittelemään lastia ja käyttämään siinä erilaisia koneita apuna. Hänen on pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja työnantaja edellyttää häneltä myös huolellisuutta, täsmällisyyttä ja asiakaspalvelun hallitsemista.

Autonkuljettaja on erittäin tärkeä lenkki koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa. Teitä pitkin kulkevat niin vienti- kuin tuontituotteetkin sekä kotimaan sisäinen tavara- ja palvelukuljetukset. Alalla työskentelee noin 150 000 työntekijää.

Työhön opastaminen

Autonkuljettajan työhön opastuksen lähtökohtana on pidettävä vastuullisuuden korostamista. Kuljettajan vastuu on erittäin suuri. Hän on vastuussa paitsi kuljettamastaan rahdista tai ihmisistä myös ajoneuvosta, liikenneturvallisuudesta huolehtimisesta ja näin ollen myös ihmishengistä. Autonkuljettaja on ajoneuvoineen yleensä myös muiden liikenteessä olevien erityistarkkailussa, koska ammattilaisilta edellytetään sääntöjen täsmällistä noudattamista.

Työhön opastamista helpottaa, jos työntekijä saa opastusta tätä varten nimetyltä henkilöltä, joka tuntee käytännön työn vaatimukset ja olosuhteet. Näin myös niin sanottu hiljainen tieto siirtyy parhaiten kokeneelta ammattilaiselta työyhteisön uudelle jäsenelle. Opastettava voi myös oppia seuraamalla kokeneemman työntekijän työskentelyä.

Työhön opastajan nimeämisessä kannattaa olla tarkkana, sillä opastajalta vaaditaan selkeää ulosantia, halua auttaa ja kärsivällisyyttä ongelmien ratkaisemisessa.

Oikealla työhön opastamisella yrityksessä voidaan välttää merkittäviä vahinkoja ja virheitä. Näin vältytään taloudellisilta vahingoilta. Yleensä vahingot syntyvät vääristä toimintatavoista tai välinpitämättömyydestä. Kuljettajan on saatava riittävät tiedot kaikista nykyisistä turvallisuussäädöksistä ja laeista, jotka säätelevät alaa. Työympäristöt ovat nykyisin varsin monimutkaisia.

Suurin osa kuljetusyrityksissä työskentelevistä kuljettajista on pienten tai keskisuurten yritysten palveluksessa. Näissä työhön opastuksen ongelmana on usein se, ettei opastukseen ole riittäviä henkilö- ja aikaresursseja. Opastusta ja perehdyttämistä suunniteltaessa tämä ongelma on pystyttävä ratkaisemaan. Vastuullisuus toiminnassa tuottaa yritykselle lisäarvoa ja edistää sen liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Autonkuljettajien ja koneenkuljettajien työhön opastuksessa on tuotava esiin myös työn rasittavuus ja sen vaatimukset. Mitä parempi fyysinen ja henkinen kunto kuljettajalla on ja mitä paremmin yritys pystyy näitä avuja edistämään, sitä paremmin kuljettajat suoriutuvat vaativista tehtävistä. Hyvinvoivat kuljettajat myös hallitsevat asiakaspalvelun vaatimukset paremmin ja tulevat hyvin toimeen yhteistyötahojen kanssa.

Esimerkkilomake

Esimerkkikuva muutamista opastettavista asioista:

Scroll to Top