Etusivu » Opettajan perehdyttäminen

Opettajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten opettajien työnopastus

Opettajat työskentelevät opetusalalla eri kouluissa ja oppilaitoksissa. Heidän ensisijainen tehtävänsä antaa lapsille ja nuorille valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja sen jäseninä.

Opetusala on kuitenkin hyvin monimuotoinen, ja se voidaan jakaa karkeasti neljään eri osaan: yleissivistävään, ammatilliseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.

Työpaikkoja ovat päiväkodit, peruskoulujen ala- ja yläasteet, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut yliopistot. Myös kansalaisopistoissa, työväenopistoissa ja konservatorioissa työskentelee opettajia samoin kuin yksityisissä kouluissa ja päiväkodeissa.

Opettajan ammattinimikkeitä on paljon – oppilaanohjaajista rehtoreihin ja professoreihin. Esiopetuksessa opettajat ovat lastentarhanopettajia, peruskoulussa luokan- tai aineenopettajia, lukiossa lehtoreita tai pää- tai sivutoimisia tuntiopettajia ja yliopistoissa professoreita, yliassistentteja ja assistentteja.

Opettajan työnkuva määräytyy sen mukaan, missä oppilaitoksessa ja minkä ikäisten kanssa hän työskentelee. Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelmat määrittelevät muun muassa sen, mitä kullekin ikäryhmälle tulee opettaa.

Yhteiskunta, koulut ja oppilaat kuitenkin muuttuvat koko ajan ja sen myötä muuttuu myös opettajan työ. Opettamisen sijasta nykyisin puhutaan kasvattamisesta ja ohjaamisesta eli opettaja ohjaa paitsi oppimaan myös ymmärtämään, muistamaan, soveltamaan ja arvioimaan asioita kriittisesti.

Myös koulujen fyysinen ympäristö muuttuu, eivätkä oppilaat välttämättä istu enää pulpeteissa. Tabletit, virtuaaliset oppimisympäristöt ja ohjelmointi ovat koulujen arkea.

Opettajan työnkuvaan kuuluu aina myös opetuksen suunnittelua, arviointia sekä erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, muun muassa vanhempainiltoihin osallistumista. Omia erityisalojaan ovat työskentely maahanmuuttajien ja erityisryhmien, esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai kehityshäiriöistä kärsivien kanssa.

Opettajan ammatti edellyttää yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa, jonka taso määräytyy sen mukaan, millaisessa oppilaitoksessa opettaja työskentelee. Pärjätäkseen työssään opettajan on jatkuvasti kehitettävä ja koulutettava itseään.

Opettajan palkka koostuu pääsääntöisesti kahdesta perusosasta: tehtävään sidotusta palkasta ja työkokemukseen perustuvista lisistä.

Työhön opastaminen

Opettajan ammatti on asiantuntijatyötä, ja siinä korostuvat ihmissuhdetaidot ja kyky tulla toimeen eri-ikäisten ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Opettajan tehtävä on vastuullinen ja siihen kuuluu myös julkisen vallan käyttöä eli esimerkiksi oppilaan arviointia ja kurinpitoa.

Jokainen työpaikka on opetusalallakin erilainen ja sillä on omat erityispiirteensä. Siksi uuden työntekijän opastaminen työyhteisöön, sen toimintakulttuuriin ja tuleviin tehtäviin on ensiarvoisen tärkeää. 

Kouluissa on paljon myös lyhytaikaisia sijaisia, jotka on perehdytettävä tehtäviinsä samalla tavalla kuin virka- tai työsuhteessa olevat opettajat. Opastamista tarvitaan myös silloin, kun työtehtävät muuttuvat tai opettaja palaa takaisin työhönsä esimerkiksi pitkältä virkavapaalta.

Varsinkin vastavalmistuneet opettajat kokevat, ettei opettajankoulutus anna riittävästi valmiuksia työhön. Nuoret opettajat kokevat riittämättömyyttä sekä kollegojen välisessä että vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Myös tiedot vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista koetaan usein puutteellisiksi.

Tärkeää olisi opastaa uusi työntekijä myös turvallisuustaitoihin, esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Jokaisessa koulussa on periaatteet, joiden pohjalta ehkäistään ja puututaan turvallisuutta uhkaaviin häiriötilanteisiin.

Esimerkkilomake

Uuden opettajan, sijaisten ja pitkältä vapaalta palaavan ammattilaisen perehdyttäminen ja työnopastus on paljon helpompaa hyvillä työkaluilla.

Scroll to Top