Etusivu » Sairaanhoitajan perehdyttäminen

Sairaanhoitajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Sairaanhoitajan työnopastus

Työpaikkoja voivat olla sairaalat sekä niiden vuodeosastot ja poliklinikat, terveysasemat, kotisairaanhoito, vanhainkodit, kuntoutuslaitokset ja esimerkiksi yksityiset terveysasemat.

Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollossa työskenteleviä hoitotyön asiantuntijoita. Heidän työnkuvansa on hyvin monipuolinen ja siihen kuuluu paitsi hoitotyötä myös lääkehoitoa, neuvontaa ja tukemista.

Sairaanhoitajan rooli on keskeinen myös sairauksien ennaltaehkäisyssä ja potilaan läheisten ohjaamisessa. Myös kuolevien potilaiden auttaminen ja heidän omaistensa tukeminen kuuluvat sairaanhoitajan työhön.

Ammatti vaatii hyviä tietoja ja taitoja, kykyä toimia nopeasti, stressinsietokykyä, tarkkuutta ja äärimmäistä huolellisuutta. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on tärkeää.

Esimerkiksi sairaaloissa sairaanhoitaja ottaa potilaan vastaan, tekee tulohaastattelun, arvioi hoidon tarpeen ja osallistuu hoitokokonaisuuden suunnitteluun yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa. Sairaanhoitajalta vaaditaan vuorovaikutustaitoja, sillä hän vastaa sairaalassa myös hoidon koordinoinnista ja hoitoon osallistuvan työryhmän johtamisesta.

Terveysasemilla sairaanhoitajat pitävät vastaanottoa äkillisesti sairastuneille ja tarvittaessa ohjaavat potilaan lääkärin vastaanotolle. Vastaanotto voi olla myös pitkäaikaista hoidon seurantaa tarvitseville, esimerkiksi diabeetikoille. Tällöin korostuu pitkäaikainen ja luottamuksellinen hoitosuhde.

Sairaanhoitajat työskentelevät myös ensihoidossa, päivystyksessä ja tehohoidossa, jolloin kyse on välittömästä hengenvaarasta ja ihmishenkien pelastamisesta. Tilanteet ja potilaat voivat vaihtua nopeasti saman työvuoron aikana.

Sairaanhoitajan työ vaatii sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoa, jonka voi suorittaa ammattikorkeakouluissa. Myös ensihoitajat ja terveydenhoitajat suorittavat sairaanhoitajatutkinnon. Varsinkin sairaaloissa ja terveysasemien vuodeosastoilla työ on kolmivuorotyötä

Työhön opastaminen

Sairaanhoitaja tekee erittäin vastuullista työtä, ja siksi uusi työntekijä on opastettava työyhteisöön, sen tapoihin toimia sekä hänelle kuuluviin tehtäviin perusteellisesti. Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, ja hyvän työhön opastamisen on todettu lisäävän työntekijöiden halua jäädä ja sitoutua organisaatioon.

Sairaanhoitaja on aina vastuussa paitsi omasta työstään myös potilaiden hyvinvoinnista. Erityistä tarkkuuttaa vaativat lääkehoito, potilaan elintoimintojen seuranta sekä erilaisten laitteiden ja apuvälineiden käyttö. Sairaanhoitajan on toimittava eettisesti.

Hoitoala on myös entistä enemmän monikulttuurinen ja -kielinen, ja tämä on otettava huomioon työnopastuksessa. Työ vaatii myös organisointikykyä, jolloin velvollisuudet, vastuut ja työhön kohdistuvat odotukset on oltava selkeästi tiedossa.

Hyvä työnopastus parantaa myös hoitotyön työturvallisuutta, sillä tiedon puutteesta johtuvat tapaturmat, virheet ja epäonnistumiset vähenevät. Väkivallan uhka hoitoalalla on viime vuosina lisääntynyt, ja uudelle työntekijälle on tehtävä selväksi, miten työpaikalla on varauduttu väkivallan mahdollisuuteen ja väkivaltatilanteissa toimiseen.

Hoitotyö vaatii myös jatkuvaa täydennyskoulutusta ja tiedon hankintaa, sillä alan menetelmät ja välineet kehittyvät nopeasti.

Hoitotyössä tarvitaan myös fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä sekä kykyä sietää stressiä. Useimmiten syynä työpaikan vaihtoon onkin työuupumus. Jatkuva ja liiallinen kuormitus vaarantavat myös potilasturvallisuuden.

Myös määräaikaiset ja sijaisina toimivat sairaanhoitajat tarvitsevat työhön opastusta, jossa esitellään oman työtehtävän lisäksi koko organisaatio, strategia, työhön liittyvät lait ja asetukset sekä esimerkiksi työsuojeluun kuuluvat asiat.

Esimerkkilomake

Sairaanhoitajan työnopastuksen käsikirjoitus on varsin kattava

Scroll to Top